Yanditswe kuya 2017-12-22 04:10:53
Dore Inenge 7 zatuma umuntu adakora neza umurimo w’Imana
Ibitekerezo:  0 Abayisuye: 5062


Kutabona, kuremara ukuguru, ufite urugingo ruruta urundi, uvunitse ikirenge cyangwa ikiganza, ufite inyonjo, igikuri cyangwa ufite inenge ku jisho cyangwa urwaye ubuheri, umenetse ibinyita bito ’’Abalewi 21:18’’.. ni zimwe mu nenge Imana yavuze ko uzifite adakwiye gukora umurimo ngo azinjirane ahera.
Iyi nyigisho yateguwe na Pasiteri Habyarimana Desire. Umuryango wa bene Aroni bose wari wemerewe kuba abatambyi, ariko na none Imana yabanzaga gutoranyamo abakwiriye kugira ngo inenge zitaba nyinshi mu murimo.

N’ubu twese abakijijwe twemerewe kuba abatambyi mu bwami bw’Imana (1 Petro 2:9), ariko si abantu bose batoranywa kuba abakozi b’Imana. Hari ibyo baba bujuje, bafite ubuziranenge. Niba ushaka kuba umukozi w’Imana, banza urebe niba izi nenge zikurikira utazigira. Ariko nubwo wazigira, iz’ubu zirakosoreka ntizimeze nk’izo mu Isezerano rya Kera.

1. Ubuhumyi
Dufite abantu Imana ifata nk’impumyi ku murimo wayo, batagira iyerekwa ry’ejo hazaza : ntiyakwibwiriza icyo gukora... Icyo ushaka kuzaba cyo tangira ukibe nonaha kuko uzaba wakibaye, ariko nutegereza ikindi gihe, igihe kizaba kigusiga.
Bibiliya iravuga ngo “Kubaha Imana mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kwirinda...kandi rero utagira ibyo aba ameze nk’impumyi ireba ibiri hafi gusa. 2Petero 1:5-9.
Impumyi ziri ukubiri
1.Ireba kure ariko itabona ibiri hafi,
2. Ireba ibiri hafi ariko itabona ibiri kure

’’Ungureho umuti wo gusiga ku maso, ubone guhumuka.” Ibyahishuwe 3:18
Yesu afite umugambi wo guhumura abantu bakaba abakozi b’Imana ariko badafite inenge, ikizinga cyangwa umunkanyari.

2. Ubutaraye izuru
Abo ni abantu baba mu itorero batigera bamenya ibihumura n’ibinuka, bakicarana n’ibyaha bakumva birasanzwe. Abandi banukiwe bashize, ariko wowe wumva nta cyo bigutwaye. Mu rugo iwawe ushobora kuba amazuru yumva apfuye, abakozi bagakorera ibyaha iwawe cyangwa abo ubana na bo ntugire impumeko imenya ko iwawe habera ibibi. Mu murimo, mu kazi aho ukora ntubashe kumenya amanyanga ahabera, kuko iyo umuntu atinze mu mwijima agera aho akawumenyera.

3. Ufite urugingo ruruta urundi nka rwo
Ibyo kenshi bikorwa n’abayoboye abandi : ukaba ufite abo wiyegereza kuruta abandi, ariko abantu bose barangana. Yesu yaravuze ngo iyo haje umukire muramubwira muti “Mwicare aha,” ariko haza umukene mukamubwira muti “Wowe icara ku birenge by’umukire.”
Petero yaravuze ati : “Ni ukuri menye ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera” Ibyakozwe n’intumwa. 10:34. Birashoboka ko Petero yari akijijwe, ariko ataramenya ko n’abanyamahanga na bo bakizwa.

4. Uvunitse ikirenge cyangwa ikiganza
Uko iminsi igenda ishira ni ko abantu bagenda bavunika ibirenge bibazana mu nzu y’Imana, bakagenda bakunda ibindi kuruta kujya mu nzu y’Imana.
Ijambo ry’Imana riravuga ngo “Twe kwirengagiza guteranira hamwe ..., kandi uko mubonye urya munsi wegera, mube ari ko murushaho kugenza mutyo” Abaheburayo 10:25. “Bose bari mu mwanya umwe umwe bahuje umutima, ni uko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk’umuyaga uhuha cyane” Ibyakozwe n’intumwa. 2:1-2.

5. Igikuri
Hari abantu bakijijwe, ariko badakura mu gakiza kabo kandi umuntu akura mu buryo butatu : mu gihagarararo , mu mbaraga no mu bwenge.
Abantu bakuze mu gihagararo , ariko ntibakura mu buryo bw’umwuka. Ibi bigaragazwa n’uko iyo haje ibigeragezo batabirenga, ahubwo birabanesha. Burya ba Saduraka bari Abakristo bakuze, kuko babashaga kwihanganira ibintu bikomeye kandi byatumye Imana yubahwa mu isi muri icyo gihe.

6. Urwaye ubuheri
Uwo ni umuntu utagira gahunda mu buzima bwe, ibintu byose abikora uko abyumva, atabanje kubitekerezaho. Iyo nta gahunda, ubona umwanya wo gutekereza nabi, kwiganyira, kubesha, gushyushya inkuru n’ibindi.

7. Umenetse ibinyita bito
Bisobanuye abantu batera imbuto mu gakiza k’Imana. Hanyuma kandi iyo umuntu atabyara, nubwo yaba umukire ate, nubwo yagira izina rikomeye, abantu bongeraho ngo “Nubwo akize, ariko… Nubwo...” kuko kutabyara ari ikibazo. Ni nk’uko bavuga ngo “Nubwo abwiriza neza, aririmba neza, ariko nta mbuto yera.
Yesu yaravuze ngo “Muzabamenyera ku mbuto zabo.” Kandi ibindi byose wabyigana, ariko imbuto z’agakiza udakijijwe neza ntiwazigana.

Abagalatiya 5:22-24 haranditswe ngo “Imbuto z’Umwuka ni urukundo, kwihangana, ibyishimo, amahoro…” Yesu atubashishe kwera imbuto zikwiriye abihannye.
Abalewi 22:29 haranditswe ngo “Nimutambira Uwiteka igitambo cy’ishimwe, mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa.”

Abantu Imana yemeye izabakoresha iby’ubutwari kuko bemewe n’Imana. Abigishwa bamaze kwemerwa n’Imana, Yesu yarababwiye ati “Sinkibita abagaragu, ahubwo muri incuti zanjye kuko umugaragu ntamenya ibyo Shebuja akora.”

Ikindi gihe arababwira ngo “Mwebwe mwahawe kumenya amabanga yose y’ubwami, kandi hahirwa amaso areba ibyo mureba n’amatwi yumva ibyo mwumva.”
Umurimo w’Imana uwukoze neza uzagororerwa, ariko uwukoze nabi uzamwicisha.Mu Balewi 22:9 handitswe ngo “Ni cyo gituma mukwiriye kwitondera umurimo nabarindishije, utabazanira icyaha ukabicisha kuko mwawononnye. Ndi Uwiteka ubeza.” Amen.

Yanditswe na Gisele Nishimwe


style="display:inline-block;width:350px;height:300px"
data-ad-client="ca-pub-2460108950092726"
data-ad-slot="6397865272">

-->
INGUFU.com nirwo rubuga wasomagaho iyi nkuru
IBITEKEREZO
Untitled Document
Tanga igitekerezo kuri iyi nkuru